Blazhko effect

Blazhko effect

(blazh -koh) See RR Lyrae stars.