Afrikaner

(redirected from Boeren)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

Afrikaner

a White native of the Republic of South Africa whose mother tongue is Afrikaans
References in periodicals archive ?
Koerantinterpretasies: "Wat De Volksstem de Britten in de schoenen schoof, wierp The Times de Boeren voor de voeten.
I am delighted thatADBhas chosenRobecoto act as investment manager of this exciting joint venture platform,"Leni Boeren, member of the Management Board ofRobecosaid.
I am delighted that ADB has chosen Robeco to act as investment manager of this exciting joint venture platform," Leni Boeren, member of the Management Board of Robeco said.
Boeren (1994) and Schech and Haggis (2000) are interesting introductory texts in this regard.
females are more prone to formal education; Boeren, 2011) can probably explain why we found no significant correlations between formal education and knowledge scores for the males.
Participants freely choose to participate and actively contribute to the exchange of ideas, group decision making, and the application of solutions (Bessette, 2004; Boeren, 1992; Tufte & Mefalopulos, 2009).
Op den vooravond van hun noodlottige verdwijning zijn die boeren dubbel zoo schoon, zoo treffend, zoo ontroerend
Interne verschillen en tegenstellingen--bijvoorbeeld tussen bewoners van stad en platteland, rijke boeren en arme bywoners of Kapenaren en noorderlingen--werden zoveel mogelijk genegeerd om de illusie van een gesloten gemeenschap te behouden.