Brezhnev

(redirected from Brezhnev, Leonid (Ilich))
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Brezhnev

Leonid Ilyich . 1906--82, Soviet statesman; president of the Soviet Union (1977--82); general secretary of the Soviet Communist Party (1964--82)