References in periodicals archive ?
This rebellion was crushed and maritime trade based on the Ch'uan-chou region suffered severely.
30) Kuan Lu-ch'uan, Sung-tai Kuang-chou te hai-wai mao-i (Canton: Kuang-tung jen-min ch'u-pan-she, 1987), 62-65; Ch'en Kao-hua and Wu T'ai, Sung Yuan, 78-83; Sun Kuang-ch'i, Chung-kuo ku-tai hang-hai shih (Pekieking: Hai-yang ch'u-panshe, 1988), 57-87; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo, 195-224; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li," 153-58.
19, 25; Kuan Lu-chu'uan, Sung-tai Kuang-chou, 64; Wheatley, "Commodities," 22; Ch'en Kao-hua and Wu T'ai, Sung Yuan, 80; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo chung-ku te hai-shang chiao-t'ung, Shih-hsueh ts'ung-shu (Taipei: Hsueh-sheng shu-chu, 1986), 178-84.
32 Wheatley, "Commodities," 23; Kuwabara, "On P'u Shou-keng," part 1, 42; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li tsai hai-wai mao-i chung te tso-yung ho ying-hsiang; ts'ung Sung Yuan shih-ch'i Kuang-chou, Ch'uan-chou te hai-wai mao-i t'an-ch'i," in Kuang-chou wai-mao liang-ch'ien nien, ed.
43 For recent studies of harbors, see Sun Kuang-ch'i, Chung-kuo ku-tai hang-hai shih, 465-78; Chuang Wei-chi, Chuang Ching-hu and Wang Lien-mao, Hai-shang ssu-ch'ou chih lu te chu-ming kang-k'ou: Ch'uan-chou (Peking: Hai-yang ch'u-pan-she, 1988), 57-87; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo, 195-224; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li," 153-58.