Cynosura


Also found in: Wikipedia.

Cynosura

Idaean nymph; nursed the infant Zeus. [Gk. Myth.: Howe, 74]
References in periodicals archive ?
Family/Species Adult Nymph AESHNIDAE Anax Junius x x Basiaeschna Janata x Epiaeschna heros x x Nasciaeschna pentacantha x GOMPHIDAE Arigomphus villosipes x Dromogomphus spinosus x Hagenius brevistylus x Stylurus plagiatus x CORDULEGASTRIDAE Cordulegaster obliqua x CORDULIIDAE Epitheca cynosura x Epitheca princeps x x Somatochlora linearis x x LIBELLULIDAE Celithemis elisa x x Celitheniis eponina x Celithemis fasciata x x Erytheinis simplicicollis x x Libellula cyanea x Libellula incesta Libellula luctuosa x x Libellula lydia x x Libellula pulchella x x Libellula vibrans x Pachydiplax longipennis x x Pantala flavescens x Peritheinis tenera x x Sympetrum ambiguum x Sympetrum corruptum x Sympetrum vicinum x Tramea carolina x x Tramea lacerata x Table 2.
spoliatus, Epiaeschna heroes, Epitheca cynosura, E.
verna, Cordulegaster erronea*, Coryphaeschna ingens*, Dromogomphus spinosus, Epiaeschna heroes, Epitheca cynosura, E.
For example, Kormondy & Gower (1965) found Epitheca cynosura to be semivoltine (bivoltine) in Pennsylvania, while Benke & Benke (1975) found the same species to be a univoltine spring species in South Carolina.