DAR

(redirected from Dieren)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.

DAR

(Digital Audio Radio) See DARS.

dar

1. In Indian and Persian architecture, a gateway.
2. In Oriental architecture, a dwelling.
References in periodicals archive ?
Cloetta said it plans to close the factory in Dieren at the end of 2016 and transfer production to the factory in Levice, Slovakia.
ST) announced on Friday that it plans to close its factory in Dieren, the Netherlands, which has 34 employees, to effect cost savings.
Verhandeling ter beantwoording der vrage: Eene naauwkeurige Naamlijst der Zoogende Dieren, der Vogelen, en der Amphibien, die natuurlijke (en niet van elders overgebragte) inwoonden dezer landen zijn, met bijvoeging van derzelver verschillende namen in verschillende Nederlandsche ge-westen, en de geslachts en soorts kenmerken volgens het Linneaansche stelsel zeer kort gesteld en met aanwijzing van een of meer der beste afbeeldingen van elk dier.
A key challenge of the project was getting the ground-bearing pressures correct for the two Grove all-terrain cranes ," said Stephen Dieren, project manager at WO Grubb.
El Real consejo de las Indias con las noticias ciertas, que se dieren de estas ejecuciones, dispondra en ellas, y en lo que el dicho Maestro, ha expresado en este parecer, lo que mas convenga al servicio de Su Majestad.
Phosphate content in the plant was extracted with wet oxidation with HNO3dan HClO4 [12] and the concentration of P was measured with spectrometer (Vitatron Scientific Instruments Dieren, the Netherlands).
Afin de lui pennettre de prononcer son allocution, le Senat vote la censure contre van Dieren par 117 voix contre 10 et cinq abstentions.
Die woord "natuurlike" word hier gebruik in die sin dat dit wel verwys na die dieren plantewereld, maar ook na die wesensaard of essensiele vanselfsprekendheid van verskynsels en ervarings.
Todas las cuestiones a que dieren lugar la inteligencia y ejecucion del Tratado del 6 de agosto de 1874, deberan someterse al arbitraje.
Vos-Kielstra, (35) then the leader of the group in Dieren, also demonstrated a fluency in Dutch language.
Russell Bedford Asia-Pacific regional director John Van Dieren commented: “The addition of Shanghai JiaLiang CPAs marks a major step forward in extending our coverage in one of the world's most vital economic locations.