References in periodicals archive ?
The company provides network coverage in Tver, Torzhok, Gorodnya, Rzhev, Vishniy Volochok and Ostashkov.