Osaka University

(redirected from Handai)

Osaka University,

at Osaka, Japan; founded 1931 as Osaka Imperial Univ., renamed 1947. It has 11 faculties, 15 graduate schools, 5 research institutes (for microbial diseases, industrial research, protein research, social and economic research, and joining and welding research), and 2 hospitals. The sixth imperial university in Japan, It began with faculties of medicine and science, gradually expanded, and by 1949, as a result of the Japanese government's education system reform, the university had added faculties of letters and law.
References in periodicals archive ?
Gansu sheng wenwu kaogu yanjiusuo [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] "Gansu Dunhuang Handai Xuanquan zhi yizhi fajue jianbao" [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] Wenwu 2000.
Zhang Chunshu (1977) Handai Bianjiang Shi Lunji (On History of Border of the Han Dynasty) Taibei: Shihuo chuban she.
Guangxi chutu handai boliqi de kaoguxueyu keji yanjiu.
They were all given treatment and left the hospital this morning, save for Handai Atwi, whose heart stopped.
Chunqiu shi de Kongzi he Handai de Kongzi" (The Confucius of the Spring and Autumn Era and the Confucius of the Han Dynasty) in Gu Jiegang, ed.
Yoshiaki Nomura, Nichibei Saibankankatsu Hori no Hikaku Wakugumi [Theoretical Framework for Comparison--Japanese and American Doctrines on Jurisdiction], 52 HANDAI HOGAKU 647, 662 (2002).
Darwish: Palestine's Poet of Exile, Nathalie Handai, May
Handai wenzi wadang gailun, in Kaogu ducheng yu diling kaoguxue yanjiu: 325-38.
Zhang Chunshu [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], Handai bianjiang shilun ji [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (Taipei: Shihuo chubanshe, 1977) is a collection of papers that focuses only on the Western Regions and does not incorporate archaeological research.
Liu Yang, "Cong hehun he chihun kan handai hunli de yanbian" [?
Lao Gan, "Cong Hanjian zhong de seful lingshi houshi he shili lun Handai junxian li de zhiwu he diwei" [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.