hexaphenylethane

hexaphenylethane

[¦hek·sə¦fen·əl′eth‚ān]
(organic chemistry)
(C6H5)3CC(C6H5)3 The dimer of triphenylmethyl radical.