Khortytsya


Also found in: Dictionary.

Khortytsya

or

Khortitsa:

see ZaporizhzhyaZaporizhzhya
, Rus. Zaporozhye, city (1989 pop. 884,000), capital of Zaporizhzhya region, in Ukraine, a port on the Dnieper River, opposite the island of Khortytsya.
..... Click the link for more information.
.