Mensa

(redirected from Mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Wikipedia.
Related to Mense: menstrual cycle, Mensa

mensa

(men -să) (plural: mensae) a flat-topped elevation with steep sides. The word is used in the approved name of such a surface feature on a planet or satellite.

Mensa

(men -să) (Table Mountain) A small inconspicuous constellation in the southern hemisphere, close to the south pole, the brightest stars being of 5th magnitude. It contains part of the Large Magellanic Cloud. Abbrev.: Men; genitive form: Mensae; approx. position: RA 5.5h, dec –78°; area: 153 sq deg.

Mensa

 

a circumpolar constellation of the southern hemisphere with no stars brighter than visual stellar magnitude 4.0. Mensa is not visible from the territory of the USSR. (SeeSTELLAR SKY.)

mensa

1. The stone slab or other piece forming the top of an altar.
2. The upper surface of an altar.
References in periodicals archive ?
Geen twee mense sien ooit dieselfde voorwerp presies dieselfde nie--ons kyk uit verskillende perspektiewe, met verskillende kennis en agtergronde, verskillende netvliese en senu-impulse.
Aansluiting is ook te vind met een van die bekendste stukke van die swart teater, Woza Albert deurdat dit tematies dieselfde Suid-Afrikaanse werklikheid oproep: Woza Albert word 'n huldeblyk vir onder andere die swart aktivis Steve Biko, alle gestorwe helde van die ANC, maar ook almal betrokke by 'n "struggle" met 'n boodskap van hoop vir die toekoms vir ook die mense in Albertstraat, nie met 'n revolusie nie, maar met selftrots en eiewaarde.
By die lees van hierdie novelle kom 'n mens diep onder die indruk van die verwoestende uitwerking wat die sonde op mense se lewens het, maar ook van die bevryding wat kom deur skuldbelydenis en vergifnis.
waar vertel word hoe 'n jong hofkonstabel kort en kragtig, maar baie doeltreffend 'n lawaaierige groep mense tot stilte dwing.
Altwee het van nature daarvan gehou om mense te versorg en mense in nood te help; hulle altwee verkies om in 'n landelike gemeenskap te werk, weg van die groot dorpe of stede af; hulle deel dieselfde toewyding en vasberadenheid om die beste gesondheidsorg wat hulle kan te verskaf en die gemeenskaplike doelwit om hulle pasiente, waarvan vele uit kwesbare of minder bevoorregte agtergrond kom, te help en te versorg.
Hierdie uitdrukkings bevestig dat mense samehang vind juis deur te vertel, deur stories te maak.
Mense opened Xi'an restaurant in Beverly Hills in 1996 and serves as Chairwoman of the Board of the Beverly Hills Chamber of Commerce.
Die waarde van teoriee wat gekonstrueer word sonder dat genoegsaam verwys word na empiriese toestande en die mense (die belewende subjekte) wat deel is daarvan, word dus in die artikel bevraagteken.
Die beweging wat deur Aime Cesaire, Leopold Sedar Senghor en Leon Damas gedurende die 1930's in Frankryk aangevoer is, le klem op die ontwikkeling van trotsheid onder swart mense met waardetoevoeging aan swart kulture en swart geskiedenisse asook solidariteit onder swart mense in die afwerping van die koloniale juk.
Destyds het mense net aangeneem jy slaap rond net omdat jy baie tyd met seuns deurbring.
Die skrywers stel dit in die inleiding dat dit veral gerig is op mense wat Afrikaanstalig (moedertaalsprekers) is of wat Afrikaans as taal beheers en Nederlands wil leer praat.
Craig Mense, chief financial officer, is scheduled to speak at the J.