Niitsu

Niitsu

(nē`tso͞o), city (1990 pop. 63,999), Niigata prefecture, W central Honshu, Japan. Niitsu is an important transportation hub and commercial center.
References in periodicals archive ?
5) Toshiaki Tanigaki, Tetsuya Akashi, Akira Sugawara, Katsuya Miura, Jun Hayakawa, Kodai Niitsu, Takeshi Sato, Xiuzhen Yu, Yasuhide Tomioka, Ken Harada, Daisuke Shindo, Yoshinori Tokura, and Hiroyuki Shinada, "Magnetic Field Observations in CoFeB/Ta Layers with 0.
Anenberg E, Arstikaitis P, Niitsu Y, Harrison TC, Boyd JD, Hilton BJ, Tetzlaff W, Murphy TH.
Okita K, Kanahara N, Nishimura M, Yoshida T Yasui-Furukori N, Niitsu T Yoshida T Ishikawa M, Kimura H, Nomura F Iyo M.
Por su parte, Ennishi y colaboradores (47) y Niitsu y colaboradores (21), describen que los pacientes con LBDCG de novo CD5 positivo tratados con quimioterapia mas rituximab tienen una posibilidad de supervivencia libre menor que los demas pacientes con LBDCG tratados con el mismo esquema, aunque su efecto en la supervivencia total resulta controversial (21, 47).
Por su parte, Niitsu y colaboradores (33) encontraron que la adicion de rituximab aumento la PFS pero no la OS.
Honmou O, Houkin K, Matsunaga T, Niitsu Y, Ishiai S, Onodera R, Waxman SG, Kocsis JD.
Kitabayashi A, Hirokawa M, Kuroki J, Nishinari T, Niitsu H, Miura AB.
Guangyu Tang, Mamoru Niitsu, Kotaro Ikeda, Hideho Endo, Yuji Itai Radiation Medicine: Vol.
Yamada K, Yagihashi A, Ishii S, Tanemura K, Kida T, Watanabe N, Niitsu Y.