Tchebycheff

(redirected from Pafnuty Chebyshev)
Also found in: Wikipedia.

Tchebycheff

[chəb·ə′shȯf]
(mathematics)
Chebyshev