Flintshire

(redirected from Sir y Fflint)
Also found in: Dictionary.

Flintshire,

Welsh Sir y Fflint, county, 169 sq mi (437 sq km), NE Wales. In 1974, the county of Flintshire became part of the nonmetropolitan county of ClwydClwyd
, former county, N Wales, created in 1974 from Flintshire and parts of Denbighshire and Merionethshire. It was dissolved in 1996 and divided among the unitary authorities of Flintshire, Denbighshire, Wrexham, Conwy, and Powys.
..... Click the link for more information.
, but in 1996 Clwyd was dissolved and Flintshire restored. Mold is the administrative center of the county.

Flintshire

a county of NE Wales, on the Irish Sea and the Dee estuary: became part of Clwyd in 1974, reinstated with reduced borders in 1996: includes the industrialized Deeside region in the E and the Clwydian Hills in the SW. Administrative centre: Mold. Pop.: 149 400 (2003 est.). Area: 437 sq. km (169 sq. miles)
References in periodicals archive ?
Twyni tywod sy 'ma yn bennaf ac mae'r tir isel yma'n ymestyn o Dalacre yn Sir y Fflint ar hyd yr arfordir cyn belled a Phrestatyn.
CYFLOGWR Y FLWYDDYN ROWND DERFYNOL CYNGOR SIR Y FFLINT
Mae'r adroddiad wedi ei gyhoeddi a bydd copau ohono a map yn swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint ac yn swyddfeydd y Comisiwn a byddant ar gael i'w harchwilio am hyd at chwe mis ar l i unrhyw orchymyn i weithredu'r cynigion gael ei wneud, neu ar l i Llywodraeth Cymru hysbysu nad yw'n bwriadu gweithredu'r cynigion.
Hyd heddiw y mae yna nythaid o bobl yn Sir y Fflint yn arddel y cyfenw Shone a chanddynt hwy, mae'n debyg, y mae'r ffurf fwyaf cysefin o'r enw sydd erbyn hyn wedi ymledu fel pla ar draws y byd.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn diogelu defnyddwyr y ffordd a'r gweithlu tra bo gwaith cynnal a chadw cylchol arferol yn cael ei wneud ar gefnffordd yr A494 wrth Gyfnewidfa Parc Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 35, DOBS HILL, SIR Y FFLINT, Y GERBYTFFORDD TUA''R GORLLEWIN A''R FFORDD YMADAEL TUA''R GORLLEWIN) (GWAHARDDIADAU DROS DRO A THERFYN CYFLYMDER 40 MYA) 201-HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na saith niwrnod ar l dyddiad yr Hysbysiad hwn.
Menter Iaith Sir Y Fflint and Urdd Gobaith Cymru are joining forces to put Flintshire on the music map with this festival.
Gorchymyn Cefnffordd Yr A55 (Cyffordd 33 i Gyffordd 31, Sir Y Fflint) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2013 Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud gwaith trwsio mewn mannau, marcio'r ffordd ac adnewyddu stydiau ffordd ar gefnffordd yr A55 tua'r gorllewin rhwng Cyffordd 33 (Llaneurgain) a Chyffordd 32a (Springfield, Helygain), Sir y Fflint.
Prosiect Un Gymuned - Gwasanaethau Sir y Fflint Arweinydd Tm pounds 25,472 - pounds 31,754 y flwyddyn Cyf: CYM208 Gweithiwr Prosiect (PW2) pounds 22,221 - pounds 28,636 y flwyddyn Cyf: CYM209 Mae'r ddwy swydd am Gyfnod Penodol o dair blynedd Mae Prosiect Un Gymuned Gwasanaethau Sir y Fflint Barnardo's a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr yn hyrwyddo integreiddiad a chydlyniant cymunedau.
Ond, wedi cyfres o swyddi gan gynnwys gofalwr y grn a labrwr, llwyddodd y gwer 45 oed o'r Wyddgrug, Sir y Fflint, i gael swydd gydag un o brif gyflogwyr Cymru - ac mae nawr yn rheolwr ar dm o weithwyr.
Mae Ryan McAnerney, 20 oed, o Saltney Ferry, Sir y Fflint, yn astudio yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar ol ennill 14 TGAU a 3 Safon Uwch.
Fe enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn 1986 a 1988 cyn ennill y Gadair yn Eisteddfod Sir y Fflint a'r Cyffiniau yn 2007.