Flintshire

(redirected from Sir y Fflint)
Also found in: Dictionary.

Flintshire,

Welsh Sir y Fflint, county, 169 sq mi (437 sq km), NE Wales. In 1974, the county of Flintshire became part of the nonmetropolitan county of ClwydClwyd
, former county, N Wales, created in 1974 from Flintshire and parts of Denbighshire and Merionethshire. It was dissolved in 1996 and divided among the unitary authorities of Flintshire, Denbighshire, Wrexham, Conwy, and Powys.
..... Click the link for more information.
, but in 1996 Clwyd was dissolved and Flintshire restored. Mold is the administrative center of the county.

Flintshire

a county of NE Wales, on the Irish Sea and the Dee estuary: became part of Clwyd in 1974, reinstated with reduced borders in 1996: includes the industrialized Deeside region in the E and the Clwydian Hills in the SW. Administrative centre: Mold. Pop.: 149 400 (2003 est.). Area: 437 sq. km (169 sq. miles)
References in periodicals archive ?
Pan dw i eisiau seibiant dw i'n mynd 'nol adre i Sir y Fflint.
Mae'r adroddiad wedi ei gyhoeddi a bydd copau ohono a map yn swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint ac yn swyddfeydd y Comisiwn a byddant ar gael i'w harchwilio am hyd at chwe mis ar l i unrhyw orchymyn i weithredu'r cynigion gael ei wneud, neu ar l i Llywodraeth Cymru hysbysu nad yw'n bwriadu gweithredu'r cynigion.
25pm Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint, y ferch leol o Laneurgain Alex Humphreys sy'n edrych ymlaen at rai o ddigwyddiadau a gweithgareddau'r wythnos.
BYDD dros 200 o blant yn llwyfannu dwy sioe gerdd i groesawu ymwelwyr i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint fis nesaf.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 35, DOBS HILL, SIR Y FFLINT, Y GERBYTFFORDD TUA''R GORLLEWIN A''R FFORDD YMADAEL TUA''R GORLLEWIN) (GWAHARDDIADAU DROS DRO A THERFYN CYFLYMDER 40 MYA) 201-HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na saith niwrnod ar l dyddiad yr Hysbysiad hwn.
AE'N deg dweud bod Jeremy Griffiths wedi gwneud mwy na'i siar yn ei rol fel Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Y Fflint 2016.
Doedd gen i fawr o gyslltiad a Sir y Fflint a'r ardal cyn hynny.
Y diwrnod o'r blaen mi glywais gan wraig oedd wedi'i geni a'i magu yn Sir y Fflint am yr hyn roedd hi'n ei alw'n "worm cakes".
Oherwydd ei holl frwdfrydedd a'i ffydd tuag at unig ysgol uwchradd Gymraeg Sir y Fflint, penderfynodd groesawu'r camerau yno i ffilmio rhaglen ddogfen, OMG: Ysgol Ni
BYD NATUR Gan BETHAN WYN JONES MI ges i gyfle y diwrnod o'r blaen i grwydro safle gwarchodaeth natur Gronant sy'n ffinio Sir Ddinbych a Sir y Fflint yng nghwmni Adrian Hibbert, sy'n Warden Cefn Gwlad yn Sir Ddinbych.
Prosiect Un Gymuned - Gwasanaethau Sir y Fflint Arweinydd Tm pounds 25,472 - pounds 31,754 y flwyddyn Cyf: CYM208 Gweithiwr Prosiect (PW2) pounds 22,221 - pounds 28,636 y flwyddyn Cyf: CYM209 Mae'r ddwy swydd am Gyfnod Penodol o dair blynedd Mae Prosiect Un Gymuned Gwasanaethau Sir y Fflint Barnardo's a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr yn hyrwyddo integreiddiad a chydlyniant cymunedau.
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (CYFNEWIDFA DROME CORNER, SIR Y FFLINT I'R FFIN RHWNG CYMRU A LLOEGR) (GWAHARD GW D CERBYDAU DROS DRO) 201-MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn.