clubhead fungus

clubhead fungus

[¦kləb‚hed ′fəŋ·gəs]