cyclotron-resonance maser

cyclotron-resonance maser

[′sī·klə‚trän ′rez·ən·əns ′mā·zər]
(electronics)