homopolar machine

homopolar machine

[¦hä·mə′pō·lər mə′shēn]
(electronics)