intracartilaginous ossification

intracartilaginous ossification

[¦in·trə‚kärd·əl′aj·ə·nəs ‚äs·ə·fə′kā·shən]