mother-of-pearl clouds

mother-of-pearl clouds

[′məth·ər əv ′pərl ′klau̇dz]
(meteorology)