multiplication constant

multiplication constant

[‚məl·tə·pli′kā·shən ¦kän·stənt]
(nucleonics)