potassium cadmium iodide

potassium cadmium iodide

[pə′tas·ē·əm ′kad·mē·əm ′ī·ə‚dīd]
(inorganic chemistry)
Full browser ?