predikant


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to predikant: dominee

predikant

, predicant
a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
References in periodicals archive ?
Sostengo, ademas, que tal como ningun hombre tiene el derecho de predicar a no ser que sea un predikant cualificado--por lo cual se observara que no tengo arte ni parte en la Iglesia Dopper (calvinista afrikaner)--y, por esto, un hombre que se yergue entre sus congeneres y habla o escribe sobre ellos deberia justificar su derecho a hacerlo; y esto lo afirmo sin temor a equivocarme, puesto que como fiscal del estado de la villa de Prinsloosdorp, una vez recaudador del impuesto de vacunacion y placero del mercado, he estado situado en la posicion mas favorable para conocer esa faceta del caracter de mis antiguos paisanos, la cual no estan deseosos de que sea revelada.
Hy het teologie studeer en was vir ses jaar lank 'n gewilde en geliefde predikant in die Hervormde Kerk.
die insident waaruit dit blyk dat die predikant en die kerk die McDonalds verstoot op grond van foutiewe aannames.
Nadat hy sy teologiese opleiding in Pretoria voltooi het, het hy eers 'n predikant in 'n blanke NG gemeente geword, maar spoedig sy roeping tot sendingwerk in swart gemeenskappe gevolg.
Van 'n ander plaasbegrafnis, toe hy ongeveer agt jaar oud was, onthou die verteller veral twee dinge: lemand het suiker in plaas van sout in die frikkadelle gegooi en die predikant het verdwaal.
Die predikant en haar dokter oortuig haar van die teendeel en sy bring 'n seun in die wereld.
Japie Stilgemoed brei uit oor Kosie se verlede en noem dat hy eintlik "nege maande lank" (Winterbach, 2002:85) predikant in die konsentrasiekamp by Roodespruit was "voordat hy hier uitgekom het" (Winterbach, 2002:85).
Hierdie proses kan geillustreer word met die woord leraar wat in Nederlands "onderwyser in die algemeen" beteken en betrekking kan he op 'n skoolonderwyser, 'n leermeester, 'n dosent en 'n predikant in enige onderwysverband (Van Malssen et al.
Na etlike jare as predikant verlaat hy die bediening vir die televisiebedryf, want hy kan dit nie verder ontken nie: "Ek het depressief besef wie ek was.
In die verbinding met enkelvoudige konkrete soortnaamwoorde soos boer, hond, kind, onderwyser, oumens, predikant en vrou word 'n generiese lesing geaktiveer wat 'n besondere kenmerk of kwaliteit releveer.
Die taak van die krankebesoeker of sieketrooster was oorspronklik om die predikant by te staan met basiese take soos voorlesing uit die Bybel, voorsang in die kerk, kategese en die besoek van siekes en lydendes.