predikant


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Wikipedia.
Related to predikant: dominee

predikant

, predicant
a minister in the Dutch Reformed Church, esp in South Africa
References in periodicals archive ?
Hy het teologie studeer en was vir ses jaar lank 'n gewilde en geliefde predikant in die Hervormde Kerk.
Nadat hy sy teologiese opleiding in Pretoria voltooi het, het hy eers 'n predikant in 'n blanke NG gemeente geword, maar spoedig sy roeping tot sendingwerk in swart gemeenskappe gevolg.
Van 'n ander plaasbegrafnis, toe hy ongeveer agt jaar oud was, onthou die verteller veral twee dinge: lemand het suiker in plaas van sout in die frikkadelle gegooi en die predikant het verdwaal.
Die predikant en haar dokter oortuig haar van die teendeel en sy bring 'n seun in die wereld.
Winterbach gebruik argetipes soos die harde vloeker (Gert Smal), die meestal stilswyende filosoof (Japie Stilgemoed), die godsdienstige predikant (Kosie Rijpma), die man van aksie (generaal Bergh), die swak leier (kommandant Servaas Senekal), die wetenskaplike (Ben en Reitz) en trieksters (byvoorbeeld Oompie, Esegiel, Seun en Niggie) om rolle in die samelewing uit te beeld.
Japie Stilgemoed brei uit oor Kosie se verlede en noem dat hy eintlik "nege maande lank" (Winterbach, 2002:85) predikant in die konsentrasiekamp by Roodespruit was "voordat hy hier uitgekom het" (Winterbach, 2002:85).
Hierdie proses kan geillustreer word met die woord leraar wat in Nederlands "onderwyser in die algemeen" beteken en betrekking kan he op 'n skoolonderwyser, 'n leermeester, 'n dosent en 'n predikant in enige onderwysverband (Van Malssen et al.
Na etlike jare as predikant verlaat hy die bediening vir die televisiebedryf, want hy kan dit nie verder ontken nie: "Ek het depressief besef wie ek was.
In die verbinding met enkelvoudige konkrete soortnaamwoorde soos boer, hond, kind, onderwyser, oumens, predikant en vrou word 'n generiese lesing geaktiveer wat 'n besondere kenmerk of kwaliteit releveer.
Die taak van die krankebesoeker of sieketrooster was oorspronklik om die predikant by te staan met basiese take soos voorlesing uit die Bybel, voorsang in die kerk, kategese en die besoek van siekes en lydendes.
Die afgelope aantal jare skryf Barend Vos, self predikant, vir die tydskrif L/G kort anekdotes oor Jongdominee en SyGoeieVrou se verblyf in 'n plattelandse gemeente.
Hy is prediker van die liefde, vir wie liefde 'n aspek van die godsdiens is, 'n perspektief wat skrynend geironiseer word deur Reverend Crompton as liefdelose predikant.