prostas

prostas

1. In ancient Greek architecture, a vestibule or antechamber.
2. Same as prostasis, 1.