wat


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Wikipedia.

wat, vat

Buddhist monastery in Cambodia.
References in periodicals archive ?
In die inleiding tot sy vertaling van fragmente uit Homeros se Ilias, wat in 2014 by Protea Boekhuis verskyn het, sluit Vos by die afdeling oor die invloed van die Ilias op die twintigste- en een en twintigste-eeuse poesie sy eie Afrikaanse vertalings in van Kavafis-gedigte wat die spore van daardie werk vertoon.
Ses-en-twintig jaar later ontmoet sy die kind wat sy so lankal uit haar hart probeer skuif het om met haar lewe te kon voortgaan, en moet verduidelik: 'I had to cut you from my lire the moment after you were born.
Some of these legends, stories of miracles, and esoteric teachings are parts of the original teaching of the late abbot of Wat Paknam Bhasicharoen (Phra Monkhol-thep-muni), passed along by Phra Dhammajayo.
Ons is op soek na Afrikaanse boeke, artikels, klasnotas, foto's, korrespondensie--basies enigiets wat met mediese Afrikaans verband hou.
In baie W gemeenskappe word die kry van kinders nie as 'n gesamentlike besluit deur twee volwassenes beskou nie, maar as bewys dat 'n vrou sosiaal aanvaarbaar is, terwyl vrouens wat kies, of nie daartoe in staat is om kinders te he nie, deur die gemeenskap jammer gekry word, of selfs uitgewerp word.
Many of these Hmong families came to reside at Wat Thamkrabok in 1997 under the patronage of Abbott Chamroon Parnchand.
Verskeie resensente (kyk: Jan van Tonder in Die Transvaler, 10 April 1986, Rika Cloete in Die Republikein, 12 Mei 1986, Hough in Beeld, 12 April 1986 en Sichel in The Star, 14 April 1986) wat positief oordeel oor hierdie drama, verwys in hierdie verband na aspekte wat begrip by die gehoor in die weg staan (byvoorbeeld strukturele aspekte soos die tweede bedryf wat in tyd voor die eerste kom, intertekstuele verwysings en die Latynse aanhalings).
Die bewussynstroom is daardie konstante, maar voortdurend veranderende vloei van idees, waarnemings, gevoelens en emosies wat elkeen van ons ervaar.
color) Members of the Wat Thai Temple in North Hollywood pray for victims of the tsunamis at a memorial service Thursday night.
Between the world wars, Wat traveled in circles where the distinction between politics and literature all but dissolved, giving rise to bold experimentation in both, and leading to the inevitable consequence that those who wielded the pen often caught the sword's attention as well.
The first considers the wat in traditional society, the second discusses how reforms undermined the wat as a local institution, and the third reflects on the implications of this change for interpreting contemporary religious change.