4,6,3',4'-tetrahydroxyaurone

4,6,3′,4′-tetrahydroxyaurone

[¦fȯr ¦siks ¦thrē‚prīm ¦fȯr‚prīm ¦te·trə·hī¦dräk·sē′ȯ‚rōn]
(biochemistry)
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.