ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

[′ā‚där]
References in periodicals archive ?
COFIWCH fod y penwythnos nesa, dydd Sadwrn 28ain a dydd Sul, 29ain o Ionawr, yn benwythnos gwylio adar y Gymdeithas Gwarchod Adar.
Dywedodd Rob fod adnabod can adar yn ychwanegu at y pleser o fynd am dro, a'i gyngor oedd i ddysgu adnabod can rhywogaethau cyfarwydd i ddechrau.
Anrheg pwrpasol gefais y Nadolig oedd un ar gyfer yr adar bach.
Mae'n reit hawdd prynu'r rhain mewn canolfannau garddio neu mi fedrwch wneud un eich hun drwy ddilyn cyfarwyddiadau sydd ar gael gan gymdeithasau fel y Gymdeithas Gwarchod Adar (RSPB) neu'r Ymddiriedolaeth Adareg Brydeinig (BTO).
Credwch neu beidio mae gwylan y penwaig ar y rhestr goch ac mae'r wylan gefnddu leiaf ar y rhestr ambr o adar yn Ynysoedd Prydain sydd angen gwarchod arnyn nhw, ac mae'r wybodaeth ddiweddaraf o'r rhaglen monitro adar mor yn dangos fod niferoedd gwylan y penwaig sy'n magu i lawr 30% tra mae niferoedd yr wylan gefnddu leiaf i lawr 48%.
I warchod y gwahanol rywogaethau, boed y rheini'n adar neu'n anifeiliaid, yn blanhigion neu'n bryfetach, neu'n wymon ac anifeiliaid rydan ni'n eu canfod ar y glannau ac yn y mr.
O'r holl adar ysglyfaethus, mae'r boda tinwen wedi'i hela yn fwy na'r un arall a hynny am ei fod yn hela'r grugieir, ac mae stadau mawr eisiau cael poblogaeth dda o'r grugieir er mwyn cael eu saethu.
Dydi aderyn y bwn ddim yn un o'r adar hynny sy'n paru am oes.
Yn ol taflen SMR2: Adar gwyllt nid oes gennyf hawl i ladd na niweidio unrhyw aderyn gwyllt heb drwydded Cyfoeth Naturiol Cymru.
Dewch i giniawa hefo mi" - dyna ydi enw ymgyrch y Gymdeithas Gwarchod Adar eleni ac mae'n pwysleisio sut i fwydo'r adar a beth i'w roi allan yn fwyd er mwyn denu'r gwahanol rywogaethau o adar i'ch gardd.
Rwy'n bwydo, ac mae'r adar arferol yn llu yma rwan.
Adar mudol ydi sawl un o'r rhydwyr ac maen nhw ar eu taith ar hyn o bryd yn teithio o'r gogledd oer i hafan gynhesach yn awelon y de.