ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

[′ā‚där]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Mae casglu'r wybodaeth yma'n bwysig er mwyn gweld be sy'n digwydd dros gyfnod cymharol hir i'r adar mor a'r anifeiliaid maen nhw'n dibynnu arnyn nhw.
Ychwanegodd Iolo: "Ymgais sydd yn y gyfrol hon i ddisgrifio'r cynefin agosaf atom ni, ac i edrych ar hynt a helynt yr anifeiliaid a'r adar, y llwyni a'r blodau sy'n rhan annatod o'r ardd drwy gydol y pedwar tymor.
Mae'r hyn sy'n cael ei gynnig yn amrywio hefo'r tymhorau ond mae cyfle i weld trychfilod, planhigion ac adar, ac mae'r plant yn gallu dilyn llwybrau'r warchodfa i gael gwersi yn yr awyr agored.
O ddechrau gwylio'r adar yn iawn, mae naturiaethwyr wedi cael eu syfrdanu gan stori'r gog a'r ffordd gywrain - ond creulon - y mae'n gadael ei hwyau yn nythod adar llai.
Diolch yn fawr iawn i Ruth Hughes, Penygroeslon am rannu ei hatgofion hefo ni am Philip Snow fel arlunydd ifanc oedd yn gweithio yn Aberdaron, ac maen werth cofio mai adar ydi prif ddiddordeb Philip Snow.
Anrheg pwrpasol gefais y Nadolig oedd un ar gyfer yr adar bach.
Dywedodd Rob fod adnabod can adar yn ychwanegu at y pleser o fynd am dro, a'i gyngor oedd i ddysgu adnabod can rhywogaethau cyfarwydd i ddechrau.
Mae'n reit hawdd prynu'r rhain mewn canolfannau garddio neu mi fedrwch wneud un eich hun drwy ddilyn cyfarwyddiadau sydd ar gael gan gymdeithasau fel y Gymdeithas Gwarchod Adar (RSPB) neu'r Ymddiriedolaeth Adareg Brydeinig (BTO).
It is the last programme of the current series of Adar Drycin (Storm Birds), to be broadcast on S4C at 9pm.
Mae llawer o'r adar fel rhai Prydain - y brain yn swnllyd, y piod efo mwy o ddu yn eu lliw, dof iawn nes byddant yn nythu.
Ar ben y bwrdd mae tye adar bach, ond hyd yn hyn does neb wedi cymryd mantais i wneud cartref ynddo, er ei fod yn ddi-dreth a di-rent.
Un o'r |chywion Meddyliais ei bod yn bechod nad oedd y brain yn cael yr un cyfleusterau a'r adar bach, felly fe symudais y potyn i le agored lle y gallai'r brain gael mynd ato.