AM Herculis star

AM Herculis star

[¦ā¦em ′hər·kyə·ləs ¦stär]
(astronomy)