agrafe

(redirected from Agrafa)
Also found in: Wikipedia.

agrafe, agraffe

agrafe
The voussoir or keystone of an arch, especially when carved as a cartouche.
McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. Copyright © 2003 by McGraw-Hill Companies, Inc.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
The picturesque villages, fir-tree forests and the Agrafa mountain range around the villages create a heavenly sight.
Tradicionalmente, la lengua wichi era agrafa, no obstante, actualmente cuenta con varios sistemas de escritura, fruto de la labor inicial de misioneros anglicanos y linguistas (Acuna, 2002, en Ossola y Hecht, 2011).
Nao e a busca da cidade ocidental, moderna, higienizada, radicular e baseada em codigos escritos, mas daquela Cidade agrafa criada a partir do binomio palavra-vento, nao asseverada, inflada de sopros contados e recontados boca a boca e descosturada da temporalidade careta da Historia tradicional.
Es decir, una lecto-escritura no exclusivamente grafica sino, tambien, agrafa con los gestos, con las miradas, con lo que nos rodea e interactuamos.
Se utiliza como base para o estudo o conceito de multiculturalismo aliado a formacao da rede agrafa, entendendo-se que a deficiencia e uma forma de cultura, por ser uma das multiplas formas de vida existentes no meio social, ainda nesse vies sugestiona-se que a educacao seria o meio para se fomentar a etica social da inclusao.
Pero el bosquejo de una frontera entre cultura erudita letrada y baja cultura mayormente agrafa hizo del escribano un posible interprete de los deseos de diversos actores sociales en el campo de la noble cultura escrita (13).