Archives of Prince Vorontsov

Archives of Prince Vorontsov

 

REFERENCES

[Bartenev, P. I.] Rospis’ soroka knig arkhiva kn. Vorontsova s az-buchnym ukazatelem lichnykh imen. Moscow, 1897.
Troitskii, I. “Arkhiv Vorontsovykh.” In the collection Literaturnoe nasledstvo, issues 9–10. Moscow, 1933.
Full browser ?