BUDR


Also found in: Acronyms.

BUDR

5-bromodeoxyuridine
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae pawb yn gwybod fod rhieni yn gallu trin cewyn budr eu babis eu hunain ond yn ei chael hi'n anodd iawn i fynd yn agos at gewynnau dieithr.
Ac i raddau mi alla'i ddeall nad ydyn nhw eisiau plant yn rhoi eu bysedd bach budr ar eu ffrog wen neu'n dechrau sgrechian cro yn ystod y llw, ac yn rhedeg o gwmpas y gwesty yn ystod y wledd briodas - ond i mi, dyna sy'n gwneud priodas yn rywbeth cofiadwy.
I oleuo'r goeden eleni, ni fyddant yn ddibynnol ar eneraduron disl budr a swnllyd.
Sylweddolwn bwysigrwydd eu gofal am eu traed mewn amgylchiadau gwlyb a budr a phwysigrwydd y "ffatroedd" sanau yn l yng Nghymru.
Ar ben hyn mae'r ddeuawd o Ross a Brand mae'n debyg wedi dweud pethau eitha cas a budr.
Y rhai sydd yn gwneud y gwaith caled a'r gwaith budr yw'r Indiaid a'r Pacistaniaid sydd yn cyrraedd yno fesul miloedd.
Mae'n weddol hawdd gwahaniaethu rhwng y llygoden fach, llygoden y ty felly, a llygoden y maes am fod gan lygoden y maes glustiau sy'n llawer iawn mwy ac mae yna liw brown reit ddel ar eu ffwr yn wahanol i'r llwyd budr sydd gan y llygoden fach.
Teimladau cymsyg oedd gen i o fod nol yn y ddinas - er bod gen i hiraeth am y ffrindiau naethon ni adael ar ol, a'r siopau a'r tai bwyta dydw i ddim yn gweld eisiau'r strydoedd budr, y prysurdeb, y sw n a'r tagfeydd traffig.
Mewn gwirionedd, beth wnaethon nhw oedd gadael - neu esgus gadael - neges budr ar beiriant ffon rhywun hollol ddiniwed.
Dillad budr, dillad gwlyb, dillad tamp, dillad yn sychu, dillad eisiau eu smwddio.
Ac, o ddechrau ennill ar gae budr ein breuddwydion, doedd un neu ddwy ddim yn ddigon.
RHYW fis yn ol tra roeddwn yn torri fy syched mewn tafarn yn Sir Gaernarfon fe ddaeth dyn ataf gan ddweud ei fod wedi bod yn chwarae pel-droed yn fy erbyn flynyddoedd yn ol, gan fy nghyhuddo o fod yn chwaraewr budr -- cwyn a fyddaf yn ei chlywed yn dra aml, ond er hyn, heddiw, fi sydd yn gloff ac nid fy nghyhuddwyr.