Baal, Khabyryys

Baal, Khabyryys

 

Pseudonym of the Soviet Yakut poet G. G. Veshnikov.