Bandoeng


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Bandoeng:

see BandungBandung
or Bandoeng
, city (1990 pop. 2,058,122), capital of Java Barat prov., W Java, Indonesia, near the Tangkuban Parahu volcano. Formerly the administrative and military headquarters of the Netherlands East Indies, it is the third largest city in Indonesia, an
..... Click the link for more information.
, Indonesia.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Wegencongres 23-25 Juni 1924 te Bandoeng', De Ingenieur 39 (1924), 864-7, 892-5, p.
(36) Nederlandsch Indisch Wegen Congres Bandoeng; Ortt, 'Verslag van het Ned.-Ind.
To appreciate the force of Barthes's denunciation of the motivation of Orientalism, the specific context of the Bandoeng conference is indeed essential, for Lost Continent was first shown at the Cannes film festival in May 1955, a month after the conference opened.
See also 'Beknopt politiek-politioneel verslag van de Regentschappen Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja, Tjiamis, Soemedang, Cheribon, Koeningan, Indramajoe, Madjalengka, Poerwakarta en Soekaboemi, over de maand Februari 1948', APG, no.
15 The Bandoeng tin pool of 1921 set the tone for the next twenty-five years with four international tin control or restriction schemes and four buffer stocks operating from 1931.
Otto, "Een Minahasser in Bandoeng; Indonesische oppositie in de koloniale gemeente", in Excursies in Celebes, ed.
Wolff Schoemaker (also Chair of the Bond voor Indische Kunstkringen (BIK, Confederation of Indies' Art Circles) in Bandoeng), P.H.W.
1935 Plaatselijke welvaartsbevordering: Prae-advies uitgebracht voor het 25ste De centralisatiecongres gehouden op 30 en 31 Mei en 1 Juni 1935 te Bandoeng. [Locale Belangen Mededeeling 102.]
Hoogtepunten zijn de beelden van het dagelijks leven van Javanen en Nederlanders, die van het KNIL en de opnamen van autotochten, zoals door Bandoeng. Die laatste kunnen worden gezien als een voorloper van het KITLV-project 'Recording the future'--en hoe jammer is het dat er een bijna honderdjarig gat gaapt tussen beide projecten.
KNIL-vaandrig Robert Aernout werd in februari 1948 in Lembang, bij Bandoeng, vermoord.