Bandoeng


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Bandoeng:

see BandungBandung
or Bandoeng
, city (1990 pop. 2,058,122), capital of Java Barat prov., W Java, Indonesia, near the Tangkuban Prahu volcano. Formerly the administrative and military headquarters of the Netherlands East Indies, it is the third largest city in Indonesia, an
..... Click the link for more information.
, Indonesia.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
One in particular needs mention: the resourceful Mickey de Jonge, matron at Bandoeng.
See also 'Beknopt politiek-politioneel verslag van de Regentschappen Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja, Tjiamis, Soemedang, Cheribon, Koeningan, Indramajoe, Madjalengka, Poerwakarta en Soekaboemi, over de maand Februari 1948', APG, no.
Een gelukkige jeugd in Batavia, Malang en Bandoeng werd afgebroken door de Japanse bezetting.
15 The Bandoeng tin pool of 1921 set the tone for the next twenty-five years with four international tin control or restriction schemes and four buffer stocks operating from 1931.
1935 Plaatselijke welvaartsbevordering: Prae-advies uitgebracht voor het 25ste De centralisatiecongres gehouden op 30 en 31 Mei en 1 Juni 1935 te Bandoeng.
Hoogtepunten zijn de beelden van het dagelijks leven van Javanen en Nederlanders, die van het KNIL en de opnamen van autotochten, zoals door Bandoeng.