References in periodicals archive ?
Sy praat op 'n "vertroulike, byna kinderlike manier"; se onder andere: "Ek het ook al vir die gewondes bloed gegee" (p.
Hester se worsteling met die simbiotiese proses wat aan die gang kom tussen haar en die omgewing--die "toue" en "gewig" waarmee sy tot uitputtens toe in die droom veg wanneer haar bloed met die swartman s'n verenig--korreleer met die digter se worsteling op sy moeisame pad teen die louteringsberg (Sinclair, 1971:13).
As Hester in samewerking met die dokter se opdrag haar liggaam en are probeer verslap om haar bloed na die swartman toe deur te laat, impliseer dit die oorkoming van haar verset om met die "primitiewe" wereld kontak te he.