Coloured

(redirected from Bruin mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Coloured

1. an individual who is not a White person, esp a Black person
2. (in South Africa) a person of racially mixed parentage or descent
3. designating or relating to a Coloured person or Coloured people
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Die belofte is nooit gestand gedoen nie en met die verwydering van bruin mense van die gemeenskaplike kiesersrol is dit die nekslag toegedien, aanvanklik in 1951 en finaal in 1956.
Die feit dal die skrywers van hierdie resensies bruin mense met swart mense verwar, is moontlik 'n aanduiding van baie doeltekslesers se onkunde in hierdie verband.
Ook hier moes die vertaler na aanleiding van die beoogde doelteksfunksie besluit of sy die teks moes uitbrei deur meer inligting oor hierdie negatiewe verwysing na bruin mense (eintlik 'n skeldnaam) by te voeg, en of sy die verwysing heeltemal moes weglaat.
Small het Kaaps as skryfmedium benut in weerwil van kritiek vanuit die geledere van politiekbewuste bruin mense dat hy die bruin man deur die gebruik daarvan "soos 'n aap sou voorstel" ("Adam Small" 99).
Die gebruik van Kaaps bevestig die stereotiepe voorstelling van die bruin mense in die ouer Afrikaanse literatuur in pleks van om dit te deurbreek.
Peter Snyders, Loit Sols en ander swart digters se hantering van Kaaps staan myle ver verwyder van die tradisionele stereotipering van die bruin mense uit die verlede.
Baie liedere uit die folklore van die Kaapse bruin mense het die ou Nederlandse tekste behou.
Dit lyk werklik asof die bruin mense herontdek word, of hoe se ekke?