Coloured

(redirected from Bruin mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Coloured

1. an individual who is not a White person, esp a Black person
2. (in South Africa) a person of racially mixed parentage or descent
3. designating or relating to a Coloured person or Coloured people
References in periodicals archive ?
Die standaardisering van karakters se taalgebruik in die doelteks lei verder daartoe dat die duidelike onderskeiding tussen verskillende karaktergroepe (byvoorbeeld die bosmense en die bruin mense van die Langkloof) vir die doelteksleser verlore gaan.
51) is tipies Suid-Afrikaans en dui daarop dat die bruin mense in Fiela se kind tot 'n laer sosiale klas as die wit karakters (selfs die bosmense) behoort.
Op hierdie wyse is merendeels van die moedertaalsprekers van Afrikaans--dit wil se die bruin mense en in hierdie groep ook die Kaapse Moslems--uitgesluit.
Ek vra weer: Steek op die hande die wat nie in sy of haar voorgeslagte bruin mense het nie?
Die belangstelling wat die boek wek, bewys dat die onderwerp, die bruin mense, nie alleen interessant is nie, maar ook dat sy onderwerp, bruin mense nog altyd aktueel is, en dat dit aan die hart van die land se politiek, sy hartklop en sy kultuur le.
Daar was nog baie andere, maar Giliomee se vertelling herinner ons daaraan hoe ineengestrengel kerk en skool is in die geskiedenis en ontwikkeling van Suid-Afrika, die Kaap en die bruin mense.
Hier was Stellenbosch se optrede soortgelyk van dit van bruin mense oor die land.