Coloured

(redirected from Bruin mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Coloured

1. an individual who is not a White person, esp a Black person
2. (in South Africa) a person of racially mixed parentage or descent
3. designating or relating to a Coloured person or Coloured people
References in periodicals archive ?
Ook hier moes die vertaler na aanleiding van die beoogde doelteksfunksie besluit of sy die teks moes uitbrei deur meer inligting oor hierdie negatiewe verwysing na bruin mense (eintlik 'n skeldnaam) by te voeg, en of sy die verwysing heeltemal moes weglaat.
Newmark (2003:90) se strategie van kompensering, naamlik om vir betekenisverlies in een deel van 'n sin in 'n ander deel te kompenseer, sou byvoorbeeld hier relevant wees om die negatiewe verwysing na bruin mense elders weer te gee.
Die gebruik van Kaaps bevestig die stereotiepe voorstelling van die bruin mense in die ouer Afrikaanse literatuur in pleks van om dit te deurbreek.
Peter Snyders, Loit Sols en ander swart digters se hantering van Kaaps staan myle ver verwyder van die tradisionele stereotipering van die bruin mense uit die verlede.
Baie liedere uit die folklore van die Kaapse bruin mense het die ou Nederlandse tekste behou.
Nie anders nie is dit wanneer jy die swart en bruin mense se lydensgeskiedenisse verken.
Natuurlik gaan dit oor heelwat meer as die bruin mense van Stellenbosch, want dit kan mos nie by Stellenbosch bly nie, want Stellenbosch is deel van die Kaap, en die Kaap van die land, en so kan jy aangaan.