C Beautifier

C Beautifier

(cb) A Unix tool for reformatting C source code.

Unix manual page: cb(1).