Caccioppoli-Banach principle

Caccioppoli-Banach principle

[‚kä·chē′äp·ə·lē ′bä‚näk ‚prin·sə·pəl]