Callendar's thermometer

Callendar's thermometer

[′kal·ən·dərz thər′mäm·əd·ər]