Ch'üan-chou

(redirected from Ch'uan-chou)
Also found in: Dictionary.

Ch'üan-chou:

see QuanzhouQuanzhou
, formerly Tsinkiang
, town (1994 est. pop. 207,800), SE Fujian prov., China, on an inlet of Taiwan Strait. Local handicrafts, machine tools, fertilizer, sugar, and flour are produced.
..... Click the link for more information.
, China.
References in periodicals archive ?
This rebellion was crushed and maritime trade based on the Ch'uan-chou region suffered severely.
30) Kuan Lu-ch'uan, Sung-tai Kuang-chou te hai-wai mao-i (Canton: Kuang-tung jen-min ch'u-pan-she, 1987), 62-65; Ch'en Kao-hua and Wu T'ai, Sung Yuan, 78-83; Sun Kuang-ch'i, Chung-kuo ku-tai hang-hai shih (Pekieking: Hai-yang ch'u-panshe, 1988), 57-87; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo, 195-224; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li," 153-58.
19, 25; Kuan Lu-chu'uan, Sung-tai Kuang-chou, 64; Wheatley, "Commodities," 22; Ch'en Kao-hua and Wu T'ai, Sung Yuan, 80; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo chung-ku te hai-shang chiao-t'ung, Shih-hsueh ts'ung-shu (Taipei: Hsueh-sheng shu-chu, 1986), 178-84.
32 Wheatley, "Commodities," 23; Kuwabara, "On P'u Shou-keng," part 1, 42; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li tsai hai-wai mao-i chung te tso-yung ho ying-hsiang; ts'ung Sung Yuan shih-ch'i Kuang-chou, Ch'uan-chou te hai-wai mao-i t'an-ch'i," in Kuang-chou wai-mao liang-ch'ien nien, ed.
43 For recent studies of harbors, see Sun Kuang-ch'i, Chung-kuo ku-tai hang-hai shih, 465-78; Chuang Wei-chi, Chuang Ching-hu and Wang Lien-mao, Hai-shang ssu-ch'ou chih lu te chu-ming kang-k'ou: Ch'uan-chou (Peking: Hai-yang ch'u-pan-she, 1988), 57-87; Li Tung-hua, Ch'uan-chou yu wo-kuo, 195-224; Ch'en Ts'ang-sung, "Shih-po kuan-li," 153-58.