Cheribon


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

Cheribon:

see CirebonCirebon
, formerly Tjirebon,
port city (1990 pop. 254,477), district (1990 pop. 1,649,428), and seaport, N Java, Indonesia, on the Java Sea. Crops grown in the fertile coastal plain include sugar and rice.
..... Click the link for more information.
, Indonesia.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. All rights reserved. www.cc.columbia.edu/cu/cup/

Tjirebon

, Cheribon
a port in S central Indonesia, on N Java on the Java Sea: scene of the signing of the Tjirebon Agreement of Indonesian independence (1946) by the Netherlands. Pop.: 272 263 (2000)
Collins Discovery Encyclopedia, 1st edition © HarperCollins Publishers 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(111) 'De Dar-ul-Islam-beweging (Rijk van den Islam)'; 'Islamitische stromingen in de Residenties Priangan en Cheribon [9 June 1948], AAS, no.
See also 'Beknopt politiek-politioneel verslag van de Regentschappen Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja, Tjiamis, Soemedang, Cheribon, Koeningan, Indramajoe, Madjalengka, Poerwakarta, Soekaboemi, Tjiandjoer en Buitenzorg over de maand November 1948'; 'Beknopt politiekpolitioneel verslag van de Regentschappen Bandoeng ...
(142) See 'Beknopt politiek-politioneel verslag van de Regentschappen Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja, Tjiamis, Soemedang, Cheribon, Koeningan, Indramajoe, Madjalengka, Poerwakarta en Soekaboemi over de maand maart 1948', in NIB, vol.
(187) 'Islamitisch stroomingen in de Residenties Priangan en Cheribon', 9 June 1948, AAS, no.
For the toughest sections of the route, around Soemedang and Cheribon, the road workers were paid in money as well as in rice.
Apart from the 'Great Post Road', a coastal route was created between Batavia and Cheribon, a connecting north-south military road was built (to Surakarta and Djokjakarta) as well as various major inland routes.
(33) In the East Indies naturally occurring asphalt could be found in Palembang, Cheribon and on Boeton.
(51) OMW: Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar de Economie van de Desa in de Residentie Cheribon (Weltevreden, 1907), appendix 3.
(27) 'Statistiek van Cheribon 1835-1857'; Heyting, 'Monographie Indramajoe west', appendix 'Staat aantoonende de geslagde en mislukte sawahs van 1879 t/m 1883', and 'Monographie Kandang Haoer', appendix 'Staat aantoonende de geslagde en mislukte velden van 1879 t/m 1883'.
4609/62, 'Consideratien en advies van den Resident van Cheribon over commissoriaal van den 21 July 1883, no.
Despite the minister's protest, the Governor-General forced Faes to retire; Faes, 'De landen Kandanghauer en Indramajoe west in de residentie Cheribon en het land Tjiomas in de afdeeling Buitenzorg', p.
(82) In east Indramayu, the mean household size was 4.6 persons per household in the 1880s; Onderzoek naar de mindere welvaart der inheemsche bevolking op Java en Madoera: Samentreking van de afdeelngsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen naar de ekonomie van de desa in de Residentie Cheribon (Weltevreden: 1907), appendix 1.