Chronicle of Avraamka

Chronicle of Avraamka

 

REFERENCE

Shakhmatov, A. A. Obozrenie russkikh letopisnykh svodov XIV-XVI vv. Moscow-Leningrad, 1938. Pages 231–55, 369.