Epimetheus Pandora's

Epimetheus Pandora’s

husband; regretted opening box. [Gk. Myth.: Kravitz, 90]
See: Regret