Fischer spheroid of 1960

Fischer spheroid of 1960

[′fish·ər ′sfir‚ȯid əv ¦nīn‚tēn ′siks·tē]
McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.