Frederik Van Eeden


Also found in: Wikipedia.
The following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979). It might be outdated or ideologically biased.

Eeden, Frederik Van

 

Born Apr. 3, 1860, in Haarlem; died June 16,1932, in Bussum. Dutch writer.

Eeden, one of the “men of the eighties,” was a founder and editor of the journal De nieuwe gids. His most significant work is his Little Johannes (also known as The Quest; parts 1–3, 1887–1906; Russian translation, 1914). Eeden’s enthusiasm for Christian socialism was reflected in the plays The Brothers (1894) and Lioba (1897); however, the play The Promised Land expresses disenchantment with social reconstruction. Eeden’s enthusiasm for Catholicism is reflected in his collection To My Guardian Angel and Other Poems.

WORKS

Gedichten: Een bloemlezing. Amsterdam-Antwerp, 1949.
Dagboek, 1878–1923. vols. 1–4. Culemborg [1971–72].

REFERENCES

Tricht, H. W. van. Frederik van Eeden: Denker en strijder. Amsterdam, 1934.
Verwey, A. Frederik van Eeden. Santpoort, 1939.
Duinkerken, A. “Frederik van Eeden.” De Gids, 1960, no. 5.
The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Die Van Eeden Colony is geinspireer deur die Nederlandse schrijver, dichter, dokter, hypnotiseur en wereldverbeteraar (Van den Broeck 2009:95 [skrywer, digter, dokter, hipnotiseur en wereldverbeteraar]), Frederik van Eeden, wat teen die einde van die negentiende eeu 'n landboukolonie, genaamd Walden, in Nederland op die been gebring het om as teenvoeter vir die kapitalistiese sisteem te dien.
Die distopiese toestande in Terug naar Walden word in die laaste paar bladsye van die roman gevolg deur 'n utopiese toneel wanneer Ruler Marsh in Walden naby Bussum in Nederland 'n anachronistiese ontmoeting met Frederik van Eeden het.
Frederik van Eeden het ook 'n liefde vir die natuurlewe gekoester en het bowendien daarna gestreef om soos Herman Gorter, sy mede-Tagtiger, en Henriette Roland Holst van der Schalk sosialistiese waardes uit te leef.
Die fokus word gerig op dit wat sou kon gebeur in die geskiedenis indien Frederik van Eeden sy projek anders aangepak het.
Van den Broeck se utopiese heroorweging van Frederik van Eeden se Walden-projek as 'n moontlike teenvoeter vir die globale kapitalisme vertoon interessante ooreenkomste met die begrip van die gemene oftewel die gedeelde [the common] wat in die drieledige werk oor globalisering van Michael Hardt en Antonio Negri, bestaande uit Empire (2000), Multitude (2005) en Commonwealth (2009), 'n nuwe betekenisvolheid verkry het.
In die afwesigheid van 'n oortuigende alternatief vir die kapitalistiese stelsel aan die begin van die een-en-twintigste eeu is dit begrypUk dat skrywers wat na 'n sosiaal verantwoordelike bestel verlang in hul utopiese soeke sal terugkeer na die verlede om onontginde moontlikhede in sosialistiese eksperimente soos die van Frederik van Eeden te gaan soek.
Fontijn, J., 1990, Tweespalt: Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Em.
Rokus de Groot wrote a chapter for the section Indian Music and the West on the reception in the Netherlands of the oeuvre of Rabindranath Tagore that was made largely possible through the promotional work by idealist and psychiatrist Frederik van Eeden.
Besides Martin Buber and Gustav Landauer, the Circle included Frederik van Eeden and Erich Gutkind, whose plea for a spiritual aristocracy in Welteroberung durch Heldenliebe (1912) much impressed Hofmannsthal.
In de Histoire de la litterature europeenne (Benoit-Dusausoy, Fontaine & Fontaine 1992) zoekt men bijvoorbeeld tevergeefs naar de namen van vooraanstaande Nederlandse letterkundigen als Willem Kloos en Frederik van Eeden; van de oprichters van De Nieuwe Gids is in deze Europese hteratuurgeschiedenis alleen Albert Verwey overgebleven.