Grawitz's tumor

Grawitz's tumor

[′grä·vits·əz ‚tü·mər]
Mentioned in ?