Heberden-Rosenbach node

Heberden-Rosenbach node

[′heb·ərd·ən ′rōz·ən·bäk ‚nōd]
(medicine)
Mentioned in ?