hectare

(redirected from Hectar)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial.

hectare

(hĕk`târ, –tär), abbr. ha, unit of area in the metric systemmetric system,
system of weights and measures planned in France and adopted there in 1799; it has since been adopted by most of the technologically developed countries of the world.
..... Click the link for more information.
, equal to 10,000 sq m, or about 2.47 acres.

Hectare

 

a metric unit of area used for measuring plots of land. Its abbreviated form in Russian is ga; internationally, ha. The area of 1 ha is equal to the area of a square with a side of 100 m. The designation “hectare” comes from are, a unit of area, to which the prefix hecto- is added. As defined, 1 ha = 100 are = 10,000 sq m; 1 desiatina = 1.09254 ha.

hectare

[′hek‚tar]
(mechanics)
A unit of area in the metric system equal to 100 ares or 10,000 square meters. Abbreviated ha.

hectare

A metric unit of area equal to 10,000 square meters; approximately 2 ½acres.

hectare

one hundred ares. 1 hectare is equivalent to 10 000 square metres or 2.471 acres.
References in periodicals archive ?
It's possible that the social support churchgoers receive helps them handle stress more effectively," says Hectar Goma, lifestyle officer of the National Heart Research Fund.
Er hyn, gyda ffermwyr yn talu hyd at PS20 yr hectar i'r cyngor mae rhai'n cwestiynu a yw'r cyngor yn gwneud digon i'w helpu?
Mae'r ardd tua 18 hectar i gyd, ond tua 2 hectar yn unig sy'n cael ei thrin.
Yn ol y newidiadau byddai rhostiroedd uwchben 400m yn derbyn PS15 yr hectar, wrth i diroedd is na 400m dderbyn PS158.
Mi fu Eva'n ddarlithydd prifysgol ar bethau milfeddygol ac yn wyddonydd ac ati am sbel cyn penderfynu stwffio academia a rhoi'r cwbl i fyny i redeg fazenda 6,600 hectar (a fferm arall nath hi'm deud be oedd ei faint) a magu byffalos, gwartheg a cheffylau.
Yn y dyfodol, un taliad yn unig a geir, a hynny ar raddfa'r hectar, a'r cynllun yn agored i bob ffermwr sydd thair hectar a mwy.
Ond i'r ffermwyr hynny fyddai'n troi at dyfu bio-gnydau i'r cwmni, fe fyddai tua pounds 25 yr hectar ar gael mewn taliadau Ewropeaidd yn ogystal a'r cyfle i brynu'r tanwydd a'r dwysfwyd am bris tipyn is na'r cyffredin.
Stress conditions study in this experiment, cultivars of 10 amount 2506 kilogram of seed per hectar was the greatest yield located group A and cultivar of 7 placed group B and cultivar of 6 had lowest yield be group L in the water stress condition and the rest of the genotype were different groups according to table 2.
Mewn ateb i gwestiwn, dywedodd y Comisiynydd na fedrai weld fod angen i'r fferm deuluol yng Nghymru ofni'r dyfodol ond bod mwy o broblemau yn wynebu ffermwyr bach dan ddeunaw hectar yng ngwledydd Dwyrain Ewrop.
According to Alpen Capital Qatar and The First Investor, the transaction covered structuring, negotiating and purchasing a 50% stake from existing shareholders in BOTC and concurrently selling the stake to a new investor, Hectar Real Estate Investment (Hectar).
Then phosphor chemical fertilizers increase, based on 300kg/ha with using material KH2PO4 whith we had before and we add to it several times on hectar another.