Houlihan, Hot Lips

Houlihan, Hot Lips

resident termagant of M ° A ° S ° H 4077. [TV: “M ° A ° S ° H” in Terrace, II, 70–71]
Mentioned in ?