Idyr Bakhmutov

Bakhmutov, Idyr

 

One of the followers of E. I. Pugachev; went under the name Idyr Baimekov.