Izhemtsy

Izhemtsy

 

(also Komi-Izhemtsy), at one time an ethnic subgroup of the Komi people.