Jin, Xuefei

Jin, Xuefei:

see Ha JinHa Jin,
pseud. of Jin Xuefei,
1956–, Chinese-American writer, grad. Heilongjiang Univ. (B.A. 1981), Shandong Univ. (M.A., 1984), Brandeis (M.A., Ph.D., 1993).
..... Click the link for more information.
.
Mentioned in ?